Quản lý nhân sự


Giải pháp Quản lý Nhân Sự / Odoo HRM cung cấp đầy đủ, chuyên sâu các nghiệp vụ quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu qủa, giảm thiểu thời gian quản lý hành chính nhân sự, phù hợp cho doanh nghiệp có qui mô tập đoàn, nhiều công ty con, nhiều trung tâm, chi nhánh. Giải pháp được tổ chức khoa học, tiên tiến được bản địa hóa phù hợp với các chuẩn mực quản lý nhân sự của Việt Nam.

BESCO đã xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý Nhân Sự Odoo HRM với tham vọng không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên…mà còn là công cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài…

Nền tảng giải pháp được xây dựng theo công nghệ mới Web / Cloud phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp, dễ dàng truy xuất thông tin mọi lúc, giảm thiểu chi phí.

Odoo HRM

     Tổ chức phòng ban

Xem nhanh tổng quan thông tin nhân viên theo phòng ban, phân quyền truy xuất thông tin cho cấp quản lý và thông tin chung cho nhân viên. Được cảnh báo (warning) theo phòng ban các thông tin về yêu cầu nghỉ phép, cấp phép ngày nghỉ, đơn xin việc mới hay các đánh giá sắp tới.

Odoo HRM Organization

     

     Sơ đồ cơ cấu tổ chức

        Giao diện thể hiện cơ cấu tổ chức phòng ban

     

     Quản lý Nhân Viên

Truy xuất nhanh thông tin nhân viên: mã số, hình ảnh, liên lạc, chức vụ, số người phụ thuộc… quản lý thông chung, thông tin cá nhân, lịch sử làm việc, thăng tiến, hồ sơ năng lực, người phụ thuộc…

Odoo HRM Employee


     Hợp đồng lao động

Quản lý hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức, thời gian hiệu lực hợp đồng lao động, thiết lập cấu trúc lương cho từng nhóm đối tượng nhân viên, lương cơ bản, các khoản phụ cấp, lương theo thời gian, sản phẩm.

Odoo HRM Contract


     Thiết lập các khoản hỗ trợ

Ở phần này, quản lý sẽ vào thực hiện việc thiết lập các khoản hỗ trợ ngoài lương cơ bản cho những nhân viên có những hỗ trợ dựa vào số lượng sản phẩm tạo ra, hỗ trợ xăng xe, và những khoản hỗ trợ khác theo đặc thù mỗi công ty.

Odoo HRM Subsidies


     Chấm công

Quản lý timesheet theo tuần hoặc theo tháng, ghi nhận thời gian làm việc theo dự án, theo khách hàng hoặc theo công việc (task), dễ dàng truy xuất vào timesheet và kiểm tra chấm công của nhân viên. Quản lý timesheet theo ngày công, theo sản phẩm, cấp quản lý phê duyệt timesheet. Tích hợp với kế toán phân tích / Analytic Accounting để ghi nhận thời gian làm việc cho dự án.

Odoo HRM Attendance

     Chấm công nhân viên ngoại trường

Ngoài quản lý chấm công đối với những nhân viên văn phòng hoặc nhà máy (nhân viên chấm công bằng vân tay hoặc quét thẻ), giải pháp còn có chức năng chấm công cho các nhóm nhân viên khác như: nhân viên ngoại trường, nhân viên thời vụ… Trưởng nhóm sẽ thực hiện việc ghi nhận các thông tin liên quan đến những loại nhân viên này như: ngày công, giờ công, số sản phẩm hoàn thành… từ đó cấp quản lý sẽ vào hệ thống xem xét thông tin và phê duyêt.

Odoo HRM Attendance

     Quản lý tăng ca

Việc yêu cầu tăng ca cho một nhóm các nhân viên hoặc cá nhân một nhân viên được thực hiện dễ dàng trên hệ thống. Hệ thống gửi email thông báo, cấp quản lý vào xem xét, phản hồi và phê duyệt (hoặc từ chối).

Những yêu cầu tăng ca được phê duyệt sẽ được hiển thị khi hệ thống tính lương vào cuối tháng. Tùy vào loại tăng ca (tăng ca ngày thường, tăng ca ngày lễ, tăng ca ngày nghỉ…) hệ thống sẽ tự động tính ra số giờ tăng ca chuẩn để tiến hành tính lương.

Odoo HRM Overtime


     Quản lý nghỉ phép

Quản lý ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ ốm… ghi nhận ngày nghỉ của từng nhân viên, nhân viên gửi yêu cầu, cấp quản lý phê duyệt yêu cầu, tất cả chỉ diễn ra trong vài click chuột. Lịch làm việc của nhân viên cũng sẽ được cập nhật tương ứng. Cấp quản lý xem được trạng thái nghỉ phép của toàn bộ phận qua đó kiểm soát tiến độ công việc chung.

Odoo HRM Leave

     Tiền lương / Payroll

Hệ thống thu thập tất cả các khoản chi phí trong tháng kết hợp với bảng timesheet đã được phê duyệt, các khoản phụ cập, trợ cấp, định mức khai báo bảo hiểm, thuế TNCN, các khoản giảm trừ gia cảnh… để tính lương thực lãnh của nhân viên.

Odoo HRM Payroll


     Quản lý tuyển dụng

Thiết lập bảng các chức danh cần tuyển dụng, mô tả yêu cầu công việc và liên kết đăng tuyển thông tin tuyển dụng lên website công ty và theo dõi hồ sơ dự tuyển từ ứng viên. Ứng viên tạo hồ sơ, thông tin liên lạc, đính kèm hồ sơ xin việc và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm online. Nhà tuyển dụng chọn lọc hồ sơ trên phần mềm và tiếp tục quy trình tuyển dụng.

Odoo HRM Recruitment

Nhà tuyển dụng chủ động thiết kế quy trình tuyển dụng cho riêng công ty mình, thiết lập các bước phỏng vấn và người phỏng vấn. Ứng dụng Kanban view để dễ dàng quản lý trạng thái phỏng vấn của các ứng viên.

Odoo HRM Recruitment

Share