Interview-Recruitment

Kỹ năng giao tiếp (Khả năng lập luận, tư duy mạch lạc, trình bày có sức thuyết phục)*

Kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ*

Khả năng thích nghi môi trường làm việc và chịu áp lực công việc*

Khả năng làm việc tập thể/ Ý thức hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.*

Năng lực tổ chức/quản lý, tầm nhìn, đưa ra mục tiêu.*

Tinh thần học hỏi, tìm hiểu công việc, trách nhiệm và nhiệt tình*

Tính chủ động, sáng tạo trong công việc*


Nhận xét của trưởng bộ phận (chuyên môn)*