Khảo sát, đánh giá bản thân nhân viên

Trong năm qua, bản thân mình đã thực hiện được những gì?*

Kỹ năng chuyên môn đã cải thiện được trong năm?*

Tổng quan khả năng chuyên môn mà bạn có thể đảm nhiệm?*

Bạn tự tin là bạn có những kỹ năng mềm nào?


Cải thiện kĩ năng chuyên môn?*

Cải thiện kĩ năng mềm?*


Mình cần đặt ra kế hoạch gì tiếp theo?*

Đảm bảo cho kế hoạch được hiện thực?*