Khảo sát, đánh giá bản thân nhân viên

Trong năm qua, bản thân mình đã thực hiện được những gì? *

Kỹ năng chuyên môn đã cải thiện được trong năm? *

Tổng quan khả năng chuyên môn mà bạn có thể đảm nhiệm? *

Bạn tự tin là bạn có những kỹ năng mềm nào?


Cải thiện kĩ năng chuyên môn? *

Cải thiện kĩ năng mềm? *


Mình cần đặt ra kế hoạch gì tiếp theo? *

Đảm bảo cho kế hoạch được hiện thực? *