Khảo sát, đánh giá bản thân nhân viên

Các dự án tham gia, công việc chính thực hiện trong dự án? *

Kỹ năng chuyên môn đã cải thiện được trong năm? *

Tổng quan khả năng chuyên môn mà bạn có thể đảm nhiệm? *

Bạn tự tin là bạn có những kỹ năng mềm nào?


Cải thiện kĩ năng chuyên môn? *

Cải thiện kĩ năng mềm? *


Mình cần đặt ra kế hoạch gì tiếp theo? *

Đảm bảo cho kế hoạch được hiện thực? *