Performance Review 2017

1/ Các dự án bạn đã tham gia trong năm, công việc chính thực hiện trong dự án? *

2/ Những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm bạn đã cải thiện được trong năm? *

3/ Tổng quan những kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm bạn có thể đảm trách (khả năng của bản thân để công ty phân công việc cho phù hợp)? *

4/ Những mục tiêu chính của bạn trong năm 2018? Bao gồm cả những mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm... *

5/ Bạn hãy giúp chia sẽ nhưng mong muốn của bạn để công ty có thể chăm lo cũng nhưng giúp bạn phát triển tốt hơn? *

6/ Bạn hãy giúp chia sẽ những đề xuất, góp ý để công ty có thể phát triển tốt hơn, mạnh hơn? *